เริ่มต้นเรื่องราวความสำเร็จของคุณที่ Hafan

ข้อตกลงการใช้งาน Hafan

    ผ้ใูช้งานสามารถมนั่ใจได้ในความปลอดภยัของข้อมลูส่วนตวัของท่าน เพราะทาง Hafan จะไมม่ีการเผยแพร่ข้อมลูใดๆ ในระบบให้แก่บคุคลภายนอกโดยเดด็ขาด ( เว้นแตไ่ด้รับค าสงั่ทางกฎหมาย ) ทงั้นีข้้อมลูที่ผ้ใูช้งานท่านอื่นจะสามารถเข้าถึงได้ คือข้อมลูโปรไฟล์ที่ท่านต้องการเปิดเผย และข้อมลูของท่านจะถกูใช้ ส าหรับพฒันาระบบการใช้งานเท่านนั้ เมื่อท าการสมคัรสมาชิกแล้วจะถือวา่ท่านเข้าใจข้อตกลง และยอมรับข้อปฏิบตัใิน การเป็นสมาชิกอย่างสมบรูณ์

  • เริ่มต้นการใช้งาน

  • 1. ท่านสามารถเข้าใช้งานเบอื้งต้นได้ โดยการสมคัรเป็นสมาชิกของ Hafan ซึ่งต้องระบขุ้อมลูดงันี ้ ชื่อ นามสกลุ และ เบอร์ตดิตอ่ฒ
  • 2. เมื่อสมคัรสมาชิกแล้ว ผ้ใูช้งานจะสามารถเห็นข้อมลูของสมาชิกท่านอื่นได้ ตอ่เมื่ออีกฝ่ายท าการเลือกท่านเท่านนั้ แต่ จะไมส่ามารถเห็นรูปโปรไฟล์ได้
  • 3. หากท่านต้องการเริ่มต้นเข้าสโู่ปรแกรมสนทนา จะต้องมีการช าระเงินผา่นระบบเสียก่อน
  • 4. เมื่อช าระเงินแล้ว ท่านจะสามารถสนทนากบัฝ่ายตรงข้าม ผา่นโปรแกรมสนทนาของระบบ และสามารถเข้าถึงรูปโปร ไฟล์ของสมาชิกท่านอื่นได้
  • 5.เพื่อความปลอดภยัของผ้ใูช้งาน แนะน าให้ท่านเปิดเผยข้อมลูสว่นตวั เช่น เบอร์ตดิตอ่ อีเมล Facebook หรือ ID.Line กบัสมาชิกที่ท่านสนใจพดูคุยเท่านนั้น
  • 6. สำหรับท่านที่ได้คบหาเป็นแฟนกนัผา่นทาง Hafan เพียงน าเรื่องราวหรือประสบการณ์ของท่านมาบอกเลา่ให้สมาชิกอื่นๆได้ร่วมโหวต ก็มีสทิธิได้รับของรางวลัจากทาง Hafan

ใครสักคนกำลังมองหาคุณอยู่

เราคือเว็บไซต์หาคู่ ที่มีคนเข้ามาใช่งานมากที่สุด