เริ่มต้นเรื่องราวความสำเร็จของคุณที่ Hafan

ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

  ข้อ 1. บทนำ

  เว็บไซต์ hafan.in.th หรือ www.hafan.in.th (“เว็บไซต์”) ได้จัดทำขึ้นและดำเนินการโดย ทีมงาน hafan.in.th (“ผู้ให้บริการ”) เพื่อเป็นพื้นที่สื่อกลางในการหาคู่สนทนาให้แก่สมาชิก ทั้งนี้ ก่อนที่ท่านจะสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกเพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านจะต้องอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์นี้อย่างละเอียด ก่อนที่จะให้ความยินยอมเพื่อเข้าผูกพันเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ ดังนั้น หากท่านไม่สามารถยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ผู้ให้บริการขอความกรุณาให้ท่านยุติการใช้งานเว็บไซต์นี้ทันที

  ข้อ 2. วัตถุประสงค์

  วัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขมีขึ้นเพื่อกำหนดสิทธิและหน้าที่ ระหว่างสมาชิกกับผู้ให้บริการ ตลอดจนขั้นตอนสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ ในการนี้ การเข้าเป็นสมาชิก และการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าสมาชิกยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของผู้ให้บริการ การเข้ามายังเว็บไซต์นี้ถือว่าสมาชิกเห็นชอบที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

  ข้อ 3. ข้อกำหนดและการใช้งานเว็บไซต์
 • 3.1 ท่านสามารถเข้าใช้งานเบื้องต้นได้ โดยการสมัครเป็นสมาชิกของทางเว็บไซต์ ซึ่งกำหนดให้ท่านต้องระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้
 • 3.1.1 ชื่อ นามสกุล
 • 3.1.2 นามแฝง
 • 3.1.3 e-mail และ
 • 3.1.4 เบอร์ติดต่อ
 • 3.2 เมื่อท่านได้สมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ท่านจะสามารถเห็นข้อมูลของสมาชิกท่านอื่นได้ต่อเมื่อสมาชิกอีกฝ่ายหนึ่งทำการเลือกท่านเท่านั้น อย่างไรก็ตามท่านจะไม่สามารถเห็นรูปโปรไฟล์และสนทนากันได้
 • 3.3 ในกรณีที่ท่านต้องการเริ่มต้นเข้าสู่โปรแกรมสนทนา ท่านจะต้องการชำระเงินเพื่อให้บริการซอร์ฟแวร์การสนทนาผ่านระบบของเว็บไซต์ก่อน
 • 3.4 เมื่อท่านชำระเงินแล้ว ท่านจะสามารถสนทนากับฝ่ายตรงข้ามผ่านโปรแกรมสนทนาของระบบและสามารถเข้าถึงรูปโปร ไฟล์ของสมาชิกท่านอื่นได้
 • 3.5 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ผู้ให้บริการแนะนำให้ท่านเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่น เบอร์ติดต่อ อีเมล Facebook หรือ ID.Line กับสมาชิกที่ท่านสนใจพูดคุยเท่านั้น
 • 3.6 ในกรณีท่านที่ได้คบหาเป็นแฟนกันผ่านทางเว็บไซต์ หากท่านนำเรื่องราวหรือประสบการณ์ของท่านมาบอกเล่าให้สมาชิกอื่น ๆ ได้ร่วมโหวต ท่านจะมีสิทธิ์ได้รับของขวัญตอบแทนเพื่อเป็นน้ำใจจากทางเว็บไซต์
  ข้อ 4. สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
 • 4.1 สมาชิกตกลงจะปฏิบัติตัวอย่างสุภาพ เหมาะสม ให้เกียรติสมาชิกฝ่ายที่ท่านสนทนาด้วย หากผู้ให้บริการ ได้รับการร้องเรียนจากสมาชิกฝ่ายที่ท่านสนทนาด้วย ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิกและริบค่าธรรมเนียมทั้งหมดเต็มจำนวน
 • 4.2 สมาชิกจะใช้งานเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการเท่านั้น โดยการใช้งานดังกล่าวของสมาชิกจะต้องไม่ขัดต่อ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
 • 4.3 สมาชิกจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใด โดยวิธีอื่นรวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ เช่นการใช้สคริปต์ (ชุดคำสั่งหรือภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อแฝงตัวเข้าสู่ระบบสมาชิก) นอกจากช่องทางที่ผู้ให้บริการได้กำหนดไว้ เว้นแต่ สมาชิกจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการ
 • 4.4 สมาชิกจะไม่ทำ หรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนการใช้งานเว็บไซต์ รวมทั้งเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับการใช้งานของเว็บไซต์นี้อย่างเด็ดขาด
 • 4.5 สมาชิกมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านของตนที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่สามารถใช้ในการเข้าถึงการใช้งานบนเว็บไซต์นี้ได้
 • 4.6 สมาชิกจะต้องให้ข้อมูลตามที่เว็บไซต์นี้กำหนดอย่างครบถ้วนและถูกต้องเป็นจริงและเป็นปัจจุบันเสมอ
 • 4.7 ในการใช้งานเว็บไซต์ สมาชิกต้องไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ไม่ล่วงละเมิดสิทธิใดๆ ของผู้ให้บริการ สมาชิกรายอื่น และบุคคลอื่น และไม่กระทำการใดอันก่อนให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลดังกล่าวข้างต้น
 • 4.8 สมาชิกจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึงผู้ให้บริการในความเสียหายอันเกิดจากการ ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
 • 4.9 ผู้ให้บริการอาจถอดถอน หรือลบเนื้อหาของสมาชิกที่ไม่เหมาะสม หรืออาจละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยสมาชิกสละสิทธิเรียกร้อง หรือ ข้อเรียกร้องใด ๆ กับผู้ให้บริการรวมถึง ผู้ให้บริการในเครือ ผู้บริหาร ผู้จัดการ กรรมการ ผู้แทน และพนักงานของผู้ให้บริการ
  ข้อ 5. การเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก
 • 5.1 ผู้ให้บริการมีสิทธิรวบรวมและประมวลผลข้อมูลของสมาชิก เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวตนสมาชิก
 • 5.2 ผู้ให้บริการจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกให้กับบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด เว้นแต่ จะเป็นการเปิดเผยข้อมูลของสมาชิกเท่าที่จำเป็นต่อผู้ให้บริการในเครือ กรรมการ พนักงาน ลูกจ้างของผู้ให้บริการ เพื่อการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ และนิติกรรมการขายฝากที่สืบเนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์ หรือ หากผู้ให้บริการมีความจำเป็นต้องทำเช่นนั้นตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ คำสั่งศาล หรือข้อบังคับตามกฎหมาย
 • 5.3 ผู้ให้บริการจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้บุคคลภายนอกที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรักษาความลับโดยเคร่งครัด
  ข้อ 6. การจำกัดความรับผิด
 • 6.1 ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย ความสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือจากพฤติการณ์พิเศษใดๆ ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่สมาชิกเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่องความไม่สมบูรณ์คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่าผู้ให้บริการ จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย ความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น
 • 6.2 ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดต่อสมาชิกหรือบุคคลใดๆ จากการเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของสมาชิก หรือในความเสียหายใดๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรงหรือทางอ้อมรวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้
 • 6.3 สมาชิกยอมรับและตระหนักดีว่าผู้ให้บริการจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของสมาชิกทั้งสิ้น
  ข้อ 7. กฎหมายที่ใช้บังคับ

  การตีความ และการบังคับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้งานเว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

ใครสักคนกำลังมองหาคุณอยู่

เราคือเว็บไซต์หาคู่ ที่มีคนเข้ามาใช่งานมากที่สุด