เริ่มต้นเรื่องราวความสำเร็จของคุณที่ Hafan

นโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคล Privacy Policy

  การคุ้มครองความลับส่วนบุคคลถือเป็นมาตรฐานคุณภาพของผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการยึดมั่นในการดำเนินนโยบายไม่เปิดเผยข้อมูลที่ผู้ให้บริการได้รับเว้นแต่ว่าได้รับความยินยอมจากผู้ใช้เป็นรายบุคคลให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยคำว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล" ที่ใช้ในคำแถลงนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลนี้ หมายถึงข้อมูลที่สมาชิกมอบให้แก่ผู้ให้บริการเป็นรายบุคคลทั้งโดยตรงและทางอ้อม ซึ่งอาจให้มาโดยเฉพาะเจาะจงหรือให้มาพร้อมกับข้อมูลอื่น โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถใช้ระบุตัวตนของของสมาชิกได้ ในการนี้ ผู้ให้บริการได้กำหนดนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลของเว็บไซต์ hafan.in.th ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

 • 1. ผู้ให้บริการจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านตามความจำเป็น ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการที่ท่านใช้ผ่านเว็บไซต์ hafan.in.thของผู้ให้บริการเท่านั้น อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้ให้บริการต้องการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้บริการจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง
 • 2. ผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลของสมาชิกเพื่อแก้ไข ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ hafan.in.th เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการตลาด วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ ประเมินการบริการ เท่านั้น
 • 3. ในการให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลหรือสมาชิกจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นความลับที่ถูกต้องแท้จริงทุกประการแก่ผู้ให้บริการเพื่อให้การให้บริการของผู้ให้บริการดำเนินการต่อไปได้
 • 4. ในกรณีต่อไปนี้ไม่ให้ถือว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลนี้
 • 4.1 ข้อมูลที่เป็นความลับนั้นได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วตั้งแต่เวลาที่มีการเปิดเผย หรือถูกเปิดเผยต่อสาธารณะโดยมิใช่ความผิดของผู้ให้บริการ
 • 4.2 เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยได้รับความยินยอมจากสมาชิกไม่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือการอนุญาตโดยวิธีการอื่นใด
 • 4.3 เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับเนื่องจากได้รับคำสั่ง หรือจำเป็นต้องเปิดเผยเนื่องจาก เป็นไปตามกฎหมาย, คำสั่ง, กฎ, ข้อบังคับ, คำสั่งศาล ,หรือหน่วยงานของรัฐ หรือ ตามความจำเป็นอื่นใด
 • 5. ผู้ให้บริการอาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ hafan.in.th และใช้บริการต่างๆ โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ hafan.in.th นั้น ผู้ให้บริการอาจใช้ระบบคุกกี้ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ hafan.in.th ในการนี้ ระบบคุกกี้ หมายถึงข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ hafan.in.th ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ hafan.in.th ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ hafan.in.th นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ hafan.in.th ของผู้ให้บริการโดย คุกกี้นั้นจะได้รับการติดตั้งโดยเว็บไซต์ hafan.in.th ของผู้ให้บริการ ซึ่งจะเก็บข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้ • หมายเลขไอพี
  • ชนิดของ Browser ที่ใช้ในการเข้าถึง
  • Web Page ที่เข้าเยี่ยมชม
  • เวลาที่เยี่ยมชม
  • เว็บไซต์ hafan.in.th ที่อ้างถึงเว็บของผู้ให้บริการ
 • 6. ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิก/ผู้ใช้งานจะถูกเก็บรวบรวม และรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้บริการและสมาชิก/ผู้ใช้งานยังคงมีการติดต่อทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อสมาชิก/ผู้ใช้งานได้ส่ง e-mail มายังผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะเก็บเนื้อหาใน e-mail ที่อยู่ของ e-mail และการโต้ตอบ e-mail ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่สมาชิก/ผู้ใช้งาน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่
 • 7. ผู้ให้บริการอาจทำความตกลงไว้กับผู้ให้บริการภายนอกในการที่จะพัฒนาและดูแลรักษาระบบของผู้ให้บริการ และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของผู้ให้บริการซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับผู้ให้บริการฯ หรือเข้ามาดำเนินการในนามของผู้ให้บริการนั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลสมาชิก/ผู้ใช้งานไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน
 • 8. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตทางผู้ให้บริการจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด
 • 9. ผู้ให้บริการจะมีการปรับปรุงและทดสอบระบบเทคโนโลยีของผู้ให้บริการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านมีความปลอดภัยสูงสุดและน่าเชื่อถือ
 • 10. ผู้ให้บริการอาจมีการปรับปรุงแก้ไข รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการรักษาความลับทั้งหมดหรือบางส่วน ถ้ามีการแก้ไขผู้ให้บริการจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ hafan.in.th

ใครสักคนกำลังมองหาคุณอยู่

เราคือเว็บไซต์หาคู่ ที่มีคนเข้ามาใช่งานมากที่สุด